ترجمه از محمد مهدي رضايي

 

متن و ترجمه دعای اول

متن و ترجمه دعای دوم

متن و ترجمه دعای سوم

متن و ترجمه دعای چهارم

متن و ترجمه دعای پنجم

متن و ترجمه دعای ششم

متن و ترجمه دعای هفتم

متن و ترجمه دعای هشتم

متن و ترجمه دعای نهم

متن و ترجمه دعای دهم

متن و ترجمه دعای یازدهم

متن و ترجمه دعای دوازدهم

متن و ترجمه دعای سیزدهم

متن و ترجمه دعای چهاردهم

متن و ترجمه دعای پانزدهم

متن و ترجمه دعای شانزدهم

متن و ترجمه دعای هفتدهم

متن و ترجمه دعای هجدهم

متن و ترجمه دعای نوزدهم

متن و ترجمه دعای بیستم

متن و ترجمه دعای بیست و یکم

متن و ترجمه دعای بیست و دوم

متن و ترجمه دعای بیست و سوم

متن و ترجمه دعای بیست و چهارم

متن و ترجمه دعای بیست و پنجم

متن و ترجمه دعای بیست و ششم

متن و ترجمه دعای بیست و هفتم

متن و ترجمه دعای بیست و هشتم

متن و ترجمه دعای بیست و نهم

متن و ترجمه دعای سی ام

متن و ترجمه دعای سی و یکم

متن و ترجمه دعای سی و دوم

متن و ترجمه دعای سی و سوم

متن و ترجمه دعای سی و چهارم

متن و ترجمه دعای سی و پنجم

متن و ترجمه دعای سی و ششم

متن و ترجمه دعای سی و هفتم

متن و ترجمه دعای سی و هشتم

متن و ترجمه دعای سی و نهم

متن و ترجمه دعای چهلم

متن و ترجمه دعای چهل و یکم

متن و ترجمه دعای چهل و دوم

متن و ترجمه دعای چهل و سوم

متن و ترجمه دعای چهل و چهارم

متن و ترجمه دعای چهل و پنجم

متن و ترجمه دعای چهل و ششم

متن و ترجمه دعای چهل و هفتم

متن و ترجمه دعای چهل و هشتم

متن و ترجمه دعای چهل و نهم

متن و ترجمه دعای پنجاهم

متن و ترجمه دعای پنجاه و یکم

متن و ترجمه دعای پنجاه و دوم

متن و ترجمه دعای پنجاه و سوم

متن و ترجمه دعای پنجاه و چهارم

 

 

      منبع:

تهیه متن و ترجمه سایت اندیشه قم

 

 

بازگشت به صفحه اصلی