دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

پاسخ: تثنیه خطاب به انس و جن است، زیرا این دو گروه موجوداتی مختار هستند و در مورد آنان امکان ایمان و کفر هر دووجود دارد.   “الله”، اسم “ان‌ّ” و “مع المحسنین‌”، ظرف و متعلق به محذوف و خبر “ان‌ّ” است‌.   کلمه “مع‌” معیت را می‌رساند، یعنی خدا با محسنین است و یاریشان می‌کند، بعضی نیز گفته‌اند، “مع‌” […]

پاسخ: از جهت دستور زبان عربی‌، در جمله “اِن‌َّ اللّه‌َ لَمَع‌َ المُحسِنین‌”، “الله”، اسم “ان‌ّ” و “مع المحسنین‌”، ظرف و متعلق به محذوف و خبر “ان‌ّ” است‌. کلمه “مع‌” معیت را می‌رساند، یعنی خدا با محسنین است و یاریشان می‌کند، بعضی نیز گفته‌اند، “مع‌” به معنای معیت رحمت و عنایت خداوندی است‌، زیرا وقتی رحمت و عنایت پروردگار با محسنین […]

پاسخ: ساختار حال در زبان عربی دارای سه شکل مختلف است‌:  مفرد، جمله و شبه‌جمله‌. جمله‌های حالیه نیز خود به دو نوع فعلیه و اسمیه تقسیم می‌شوند و واو حالیه بر سر این دو نوع‌، و بیشتر با جمله‌های اسمیه آورده می‌شود.(ر.ک‌: معجم القواعد العربیه فی النحو و التصریف‌، عبدالغنی الدقر، “واو االحال‌”، منشورات الحمید، طبع اولی‌، قم‌، ۱۴۱۰ ق‌.) […]

پاسخ: قبل از پاسخ به این سؤال لازم است بدانیم که ضمایر جملگی مبنی هستند و اعراب ظاهری نمی‏پذیرند. البته درکلام عرب هرگاه حرف جر «علی» ، «ب» و «فی» قبل از ضمیر «ه» قرار بگیرند ضمیر مکسور خوانده می‏شود، ولی اگرحرف جر «ل» و یا «مِن» قبل از ضمیر «ه» باشد ضمیر مضموم خوانده می‏شود. در هر صورت در […]

پاسخ: “لا” در آیات ۳ـ۵ سوره کافرون حرف زاید، و برای تأکید نفی آورده شده است‌، این “لا” عمل نمی‌کند و مشترک بین اسم و فعل می‌باشد، هم بر اسم داخل می‌شود و هم بر فعل‌، لذا لزومی ندارد تا حتماً قبل از فعل بیاید.(ر.ک‌: تجزیه و ترکیب جزء سی ام قرآن‌، حمید محمدی‌، ص ۱۹۰، مؤسسه انتشارات دارالعلم‌.)

پاسخ: خداوند برای بیان مسأله اختیار و آزادی انسان که لازمه تکلیف و هدایت آدمی است‌، می‌فرماید: “إِنَّا هَدَیْنَـَه‌ُ السَّبِیل‌َ إِمَّا شَاکِرًا وَ إِمَّا کَفُورًا؛(انسان‌،۳) ما راه را به او نشان دادیم‌، خواه شاکر باشد و  پذیرا گردد یا کفران کند.” “شاکر” اسم فاعل است و “کفور” صیغه مبالغه است‌. استفاده از این دو کلمه به همین صورت چند علت […]