[

 

آشنايى با آيات

 

مقدمه

الف

اتراف

اتكا و ميل به ستمگران  

احترام به والدين  

احسان  

اخراج زنان از خانه هاى خود  

اخلاص  

اداء امانت  

ادب و خوشرفتارى  

ارجاف يا شايعه پراكنى  

ازدواج با زنان مشرك  

استثناء (ان شاء الله گفتن)  

استعاذه  

استعانت و يارى طلبيدن از غير خدا 

استغفار  

استقامت در ديندارى  

استقلال  

استكبار و تكبر  

اسراف  

اصرار بر گناه  

اصلاح ميان مردم  

اطاعت اولى الامر  

اطعام يتيمان و مسكينان و اسيران  

افتراء به خدا  

اكرام يتيمان  

التقاطى بودن در دين  

المرجى لامر الله  

امر به معروف و نهى از منكر  

اميدوارى به رحمت خدا  

انابه  

انتحار و خودكشى  

انحراف جنسى  

انفاق در راه خدا  

ايذاء و آزار دادن به مردم 

ايذاء والدين  

ايمان  

آباد كردن مساجد  

آرام راه رفتن  

آرام سخن گفتن  

آميزش با زنان در حال حيض  

استهزاء و تمسخر  

احتکار  

ب

باز داشتن از راه خدا  

باز داشتن از ياد خدا  

بخل  

بدگمانى  

برخورد بزرگوارانه با بيهوده گويان  

بهتان و افتراء  

بهره بردارى از مال دنيا براى آخرت  

بهره مندى خويشاوندان فقير از ارث  

پ

پاسخ به جاهلان با زبان خوش  

پاسخ به سلام و تحيت  

پيمان شكنى و نقض عهد  

ت

تأسى به پيامبر اکرم (ص)  

تبذير  

تجاوز به حقوق ديگران  

تجاوز به مال يتيم  

تجسس در عيوب مردم  

تحريص بر توبه و تحذير از ترك آن  

تحريم حلال خدا  

ترك عمل به قسم  

ترك نهى از منكر  

ترويج به تأهل مردان و زنان مجرد  

تزكيه نفس  

تسبيح  

تصديق خبر فاسق  

تضرع به خدا  

تعاون بر گناه و دشمنى  

تعاون در خير و تقوا  

تعدى بر يتيمان 

تغيير حال از طاعت به معصيت  

تفرقه افكنى  

تَفَسّح در مجالس ذكر خدا  

تفكر  

تقوا  

تكبر در راه رفتن  

تكبير  

تنزيه از شرک  

تواضع به مؤمنان  

توبه  

توكل  

تهجد  

ث

ج

جبارى و زورگوئى  

مال اندوزى به خيال جاودانگى 

جهاد  

ح

حُب الله  

حب و دوست داشتن دنيا  

حج  

حجاب  

حسد  

حكم بغير ما انزل الله  

حكمت  

حمد  

حمل امانت الهيه  

خ

خشوع  

خشيت  

خمس  

خواندن همديگر به لقب زشت  

خوردن خون  

خوردن گوشت خوک  

خوردن مال حرام  

خوردن مال يتيم  

خوردن ميته  

خوش سخنى با مردم  

خوف الهى  

خيانت  

د

درستى در كيل و وزن كردن  

درشتى كردن در دعوت به دين  

دروغ گفتن  

دعا  

دفع بدى با نيكى  

دوستي با كافران - 1 

دوستى با كافران - 2  

ذ

ر

راه رفتن با تكبر  

راه رفتن بدون تكبر  

ربا خوارى  

رخ تافتن از مردم به تكبر  

رشوه خوارى  

ريا  

ز

زكات  

س

سَب و دشنام به كافران  

سجده  

سخن چينى  

سخن نيكو گفتن  

سرعت و شتاب در كارهاى خير  

سرقت و دزدى  

سلام گفتن هنگام ورود  

سوگند خوردن به خدا  

ش

شرابخوارى  

شرك به خدا  

شفاعت خواستن (استشفاع)  

شكر  

ص

صبر  

صدقه  

صلح  

صله رحم  

صوم (روزه)  

صيحه بر سائل زدن  

ض

ط

طعنه زدن  

طلب مغفرت براى مؤمنين و مؤمنات  

طمع و چشم به مال مردم داشتن 

ظ

ظلم  

ع

عبادت متزلزل  

عتق ، يا بنده آزاد كردن  

عدالت  

عفت  

عفو  

عقل  

علم و دانش اندوزى  

علوطلبى و برترى جوئى  

عمل نكردن به سوگند  

عمل به عهد خدا  

عمل نكردن شخص به آنچه مى گويد  

غ

غفلت از نماز  

غفلت از ياد خدا و آيات او و آخرت  

غلفت از آخرت  

غيبت  

ف

فتنه انگيزى  

فجور  

فحشاء  

فخر فروشى  

فداكارى براى خدا  

فرح و شادمانى به تعلقات دنيا  

فريب و گول دنيا را خوردن  

فساد كردن در زمين  

ق

قتل نفس  

قساوت و سخت دل بودن  

قطع رحم  

قمار بازى  

قنوت  

ک

كينه جوئى  

كم فروشى  

كفران نعمت  

كتمان شهادت  

كتمان بينات و دلائل الهيه  

گ

گردن نهادن به حكم طاغوت  

گريه از ترس خدا  

گمان بد به كسى بردن  

گنج نمودن طلا و نقره  

گوش دادن به دروغ  

گوش دادن به سخن و متابعت از بهترين آن  

ل

لغو  

لهو  

م

مأيوس نشدن از رحمت خدا  

متابعت پدر و مادر در دين ناحق  

متابعت غير علم  

مرابطه يا مرزبانى  

مرجوحيت بذل و بخشش همه دارائى  

مُسالمت  

مستضعف  

مشورت در كارها  

مكر و نيرنگ  

منازعه  

منع زكات و قرض  

مراقبت از مال يتيم  

ن

نرمى و سخت دل نبودن  

نژاد پرستى  

نسبت ناپاكى دادن به زنان عفيف  

نسيان آيات خدا  

نگاه به نامحرم  

نگرش به طعام  

نماز  

نيكى كردن به والدين  

و

وصيت هنگام مرگ به سود والدين  

وفا به نذر  

وفاى به عهد  

ولايت  

هـ

هجرت در راه خدا  

همنشينى با منکرين آيات خدا  

ى

يقين به خدا و روز جزا  

 

منبع : http://quran.al-shia.org

بازگشت به صفحه اصلی