دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

۱-در مدیریت شایستگی،شایستگی را تعریف کنید. (ج ص۱۱۷ سطر۵و۶)

۲-چرخه حیات شایستگی از چند مرحله تشکیل شده وهدف ان چیست؟ (ج ص۱۱۷ -۹سطر به اخر صفحه الی۷ سطراول ص۱۱۸)

۳-مدیریت از نقطه صفر را تعریف کنید. (سه سطر آخر صفحه ۱۲۰ و دو سطراول ص ۱۲۱)

۴-نقطه صفر کجاست؟ (سطر۳و۴و۵ ص۱۲۱)

۵-ابزارهای مدیریت از نقطه صفر کدامند؟ (از سطر۶ الی سطر۱۳)

۶-ویژگی های یاری دهنده مدیریت از نقطه صفر را نام ببرید.(۱۸ مورد) (ج از ص۱۲۱ الی ص۱۲۴)

۷-مدیریت شطرنجی را تعریف کنید (ص۱۲۴)، عوامل اساسی در مدیریت شطر نجی را نام برده وتوضیح دهید.(ص۱۲۴و۱۲۵).

۸-مدیریت تجدید شونده را تعریف کنید.(ص۱۲۵)

۹- مدیریت مهرورز را تعریف کنید.(ص۱۲۵ و ۱۲۶)

۱۰-مدیریت در سایه را تعریف کنید.(ص۱۲۶)

۱۱-ویژگی های غالب فرهنگی مدیریت سایه در سازمان را بنویسید.(ص۱۲۷)

۱۲-مدیریت انتگرالی چیست؟توضیح دهید.(ص۱۲۷)

۱۳-مدیریت ماتریسی راتوضیح داده مزایای آن را بنویسید.(۱۲۸)

۱۴-مدیریت سلولی را تعریف کنید.(ص۱۲۹)

۱۵-مدیریت پیکره بندی چیست وچگونه از این مدیریت در سازمانها استفاده می کنند؟(ص۱۳۰)

۱۶-اصول مدیریت داوطلبی را بنویسید.(ص۱۳۱)

 ۱۷-مدیریت کوانتومی را تعریف کرده،مهارت های ان را نام برده و فواید مدیریت کوانتومی را بنویسید.(ص۱۳۱و۱۳۲)

۱۸-مدیریت معنوی را توضیح دهید.(ص۱۳۳)

۱۹-مدیریت قارچی را توضیح داده و مفاهیم ان را بیان کنید.(ص۱۳۳و۱۳۴)

۲۰-چند نوع مدیریت را نام ببرید.(از ص ۱۱۷الی ص۱۳۴)

۲۱-چند سازمان را در قرن۲۱ نام ببرید.(ص ۱۳۴)

ديدگاه خود را بيان کنيد