دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

dervish

درویشی بی سروپا، خواجه ای را گفت: «اگر من بر در سرای تو بمیرم با من چه میکنی؟»

گفت: «ترا کفن کنم و به گور بسپارم.»

درویش گفت: «امروز زندگی مرا پیراهنی پوشان و چون بمیرم بی کفن برخاک بسپار.»

خواجه خندید و او را پیراهنی بخشید.

 

موضوعات: طنز مدیریت

ديدگاه خود را بيان کنيد