دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

جهت ارتباط می توانید از آدرس ایمیل Dr.heydaritafreshi@yahoo.com استفاده نمایید.

توجه داشته باشید هنگام ارسال ایمیل قسمت موضوع را به صورت زیر تکمیل نمایید:

نام و نام خانوادگی – شماره دانشجویی – موضوع ایمیل ( پروژه/سوال) – دانشگاه محل تحصیل

ديدگاه خود را بيان کنيد