دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

پاسخ:

اعجاز قرآن و سایر اعجازها از جهات مختلف قابل بحث و بررسی است. اعجاز قرآن تنها در زمینه علمی آن نیست، بلکه اعجاز قرآن از جهات متعدد و مختلف است: اعجاز لفظی، اعجاز معنوی و اعجاز طریقی وجوه مختلف اعجاز قرآن هستند.

علامه طباطبایی(ره) در مورد اعجاز قرآن (از جنبه طریقی که از طریق پیامبر می‌رسیده) در بخشی از سخنان خود آورده است: فرد درس نخوانده و استاد ندیده ای که قرآن بر او نازل شده، از این جهت که مدت ها میان مردم مانند یکی از آنان زندگی می کرد و برتری محسوسی از نظر اطلاعات نسبت به دیگران در او مشاهده نمی شد و حقایق علمی و یا شعر و نثر مهمی از وی شنیده نشد و این موضوع تا چهل سال یعنی دو ثلث عمر او ادامه داشت و همچون سایرین به نظر می رسید، ناگهان کلمات و حقایقی آورد که بزرگان در برابر او زانو زدند و ادیبان و سخن شناسان عرب در مقابلش عاجز ماندند. چیزی نگذشت که آن ها را در دنیا منتشر ساخت و جهانیان را به معارضه و مقابله طلبید، امّا هیچ دانشمند فرازنه و عالم ماهری یارای عرض اندام در برابر آن را نداشت.

شهید مطهری می فرماید: قرآن از جنبه های مختلف معجزه است،‌ یعنی فوق بشری است.

اعجاز لفظی قران به مقوله زیبایی و اعجاز معنوی آن به مقوله علمی، پس اعجاز قرآن یکی از جنبه زیبایی و هنری است و دیگر از جنبه فکری و علمی. هر یک از این دو جنبه – خصوصاً جنبه علمی به نوبه خود دارای عظمت و ستایش است.

در موارد متعددی از آیات قرآن مشاهده می شود با این که قرآن در زمانی نازل شده که هیچ یک از نظریات علمی کنونی به اثبات نرسیده بود، مطالبی فرموده که با کشفیات کنونی مطابقت دارد و هیچ گونه تناقضی ندارد، مثلاً آیه “خلق السموات بغیر عمد ترونها؛ آسمان ها را بدون ستونی که قابل رؤیت باشد آفرید”. در ذیل این آیه از امام رضا(ع) نقل شده است: “ستون هایی بین زمین و آسمان هست، ولی دیده نمی شود”.

یعنی جاذبه و دافعه بین زمین و سایر کرات آسمانی باعث نگهداری هر ستاره و سیّاره ای در مدار خود شده است. به هر حال این آیه یکی از معجزات علمی قرآن مجید است و ده ها آیه دیگر از مصادیق بارز اعجاز علمی قرآن محسوب می شود که باید در مورد هر یک جدا بحث شود.

بنابراین قرآن در بُعد علمی مطابق با علم و واقعیات علمی است، گرچه در زمان پیامبر کسی آن علوم را کشف نکرده، ولی آیات الهی در هر زمان مطابق با علم و پیشرفت بشر است و هیچگونه تضادی با واقعیات علمی و کشفیات جدید ندارد.

 

موضوعات: اعجاز قرآن

ديدگاه خود را بيان کنيد