دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

پاسخ:

دلیل فتحه به آخر کلمه “بیتی” در آخرین آیه سوره نوح این است که در ادبیّات عرب برای اسمی که اضافه به یاء متکلّم شده، احکام خاصّی را بیان نموده و چنین گفته اند: هر زمانی اسم صحیح مانند غلام و بَیت یا اسمی که جانشین اسم صحیح قرار گرفته مانند دَلو – ظبی، به یاء متکلّم اضافه شود، حرف آخر کلمه مضاف ، کسره داده می شود و اعراب مضاف در سه حالت رفع و نصب و جر تقدیری است ، اما حرکت یاء متکلم بین دو حالت اختیاری است.

یا ساکن می شود، همانند همه کلماتی که به یاء ختم می شود و حرف قبل آن مکسور است و یا فتحه داده می شود، به خاطر سبک و خفیف بودن حرکت فتحه.

بنابراین هم می تواند غلامی خواند و هم غُلامِیَ  و هم بیتی صحیح است و هم بِیتیَ

پی نوشت ها :

۱ – سوره نوح (۷۱) آیه ۲۸٫

۲ – جامع المقدمات ، کتاب الهدایه، المقصد الثالث فی المجرورات، ص ۱۹۴ ر – ک: نحو الوافی – اعراب القران.

 

ديدگاه خود را بيان کنيد