دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

پاسخ:

“مُکسَّر”، یعنی “در هم شکسته شده‌”؛ جمع مکسَّر به جمعی گفته می‌شود که بنای مفردش تغییر کرده باشد مانند: “اَعْنَاب‌ْ” (یس‌،۳۳) بر وزن “اَفْعَال‌ْ” که مفرد آن “عِنَب‌ْ” بر وزن “فِعَل‌ْ” است‌.

“اَحْبَارْ” (توبه‌،۳۱) بر وزن “اَفْعَال‌ْ” که مفرد آن “حِبْرْ” بر وزن “فِعْل‌ْ” است‌.

“اَقْفَال‌ْ” (محمد،۲۴) بر وزن “اَفْعَال‌ْ” که مفرد آن “قُفْ

ل‌ْ” بر وزن “فُعْل‌ْ” است‌.

“صیام‌” (بقره‌،۱۹۶) بر وزن “فِعَال‌ْ” که مفرد آن “صَوْم‌ْ” بر وزن “فَعْل‌ْ” است‌.

“رِجال‌” (اعراف‌،۴۶) بر وزن “فِعَال‌ْ” که مفرد آن “رَجُل‌” بر وزن “فَعُل‌ْ” است‌.

جمع مکسّر از اختصاصات اسم است و در فعل کاربرد ندارد.(جهت آگاهی بیشتر ر.ک‌: صرف ساده‌، محمد رضا طباطبایی‌، ص ۱۶۱ـ۱۶۵، انتشارات دارالعلم‌.)

 

ديدگاه خود را بيان کنيد