دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

پاسخ:

هر حرفی هرچند از نظر ساختار نحوی یا صرفی زاید به شمار آید و نقشی نپذیرد، از نظر محتوایی و معنایی زاید نیست و هدف مشخصی را دنبال می‌کند، خواه هدفی زبانی باشد (مانند آوردن‌های سکت برای ایجاد سجع‌)  وخواه معنایی (مانند تأکید)؛ بنابراین‌، از نظر اصطلاحی‌، اگر حرفی زاید نامبردار شود، از نظر محتوایی هدفمند است و نمی‌توان آن را از کلام حذف کرد؛ قاعده معروف “زیاده المبانی تدل علی زیاده المعانی‌” نیز به همین مطلب اشاره دارد؛ یعنی هرچه حروف در کلمه و عبارت زیاد شود، بر معنا نیز از جهتی افزوده می‌شود.

 

ديدگاه خود را بيان کنيد