دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

پاسخ:

بیشتر آیه‌های قرآن کریم در روز نازل شده است و اندکی از آن‌ها در شب نازل شدند. برخی آیات که در شب نازل شدند عبارتند از:

۱٫ اواخر سوره آل‌عمران‌؛ “إِن‌َّ فِی خَلْق‌ِ السَّمَـَوَ َت‌ِ وَالاَْرْض‌…”(آل‌عمران‌،۱۹۰)

۲٫ تمامی سوره انعام‌

۳٫ اول سوره حج‌

۴٫ آیه ۵۹ سوره احزاب‌

۵٫ آیه ۴۵ سوره زخرف‌(ر.ک‌: الاتقان‌، سیوطی‌، ترجمه‌: سیدمهدی حائری قزوینی‌، ج ۱، ص ۸۵، انتشارات امیرکبیر.)

موضوعات: نزول قرآن

ديدگاه خود را بيان کنيد